Skip to content

KLAUZULA INFORMACYJNA – OGÓLNA

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy , zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy ul. Nauczycielska 2, 58 – 100 Świdnica tel/fax. 74/8513330, adres email: sekretariat@mdk.swidnica.pl Jednocześnie informujemy, że kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy w siedzibie ośrodka lub mailowo pod adresem: iod@mdk.swidnica.pl.

1. Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych oraz dzieci (uczniów) oraz uczestników imprez i konkursów, przeglądów i innych form działalności kulturalnej i oświatowej przez będą przez nas przetwarzane w celu:
a)wykonywania zadań statutowych polegających na realizacji zadania publicznego przez placówkę wychowania pozaszkolnego, działającą w oparciu o przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności pozaszkolnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w zakresie danych uczestników imprez, organizacji różnego rodzaju form działalności w ramach pracy z uczestnikiem stałym, okresowym i doraźnym,
b)wykonywania nałożonych przepisem ustawy Prawo Oświatowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust.2 lit. b, obowiązków ewidencjonowania uczniów, przeciwskazań zdrowotnych oraz zapewnienia właściwej opieki, planowania pracy placówki oświatowej oraz wykonywania przepisów finansowych i podatkowych,
c)dążenia do zawarcia umów i ich wykonywania – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
d)przetwarzania nieodzownego dla realizacji celów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych art. 6 ust.1 lit. f RODO.
e)w przypadku rekrutacji prowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c poprzez formularz kontaktowy dane w formie elektronicznej zawierającej imię i nazwisko ucznia, rocznik urodzenia ucznia, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna, dane kontaktowe w postaci elektronicznej będziemy przetwarzać przez okres 60 dni od daty zakończenia rekrutacji.
f)przetwarzania danych w oparciu o zgodę uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie danych wizerunku osób,

2. Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi, ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza, że dane osobowe mogą zostać zniszczone, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)  dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator;
b)  sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c)  ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
d)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
e)  jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres administratora zgodnie z art. 17 RODO;
f)  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w proponowanych formach aktywności kulturalnej i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym zakresie wynikających z przepisów prawa ustawa Prawo Oświatowe, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Loading

Skip to content