Skip to content

KLAUZULA INFORMACYJNA – IMPREZY PUBLICZNE

KLAUZULA INFORMACYJNA
uczestników spotkań i uroczystości organizowanych oraz wydarzeń organizowanych przez
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy ul. Nauczycielska 2, 58 – 100 Świdnica tel/fax. 74/8513330, adres email: sekretariat@mdk.swidnica.pl  Jednocześnie informujemy, że kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, poczta tradycyjną lub mailowo pod adresem: iod@mdk.swidnica.pl.  
 2. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko osób biorących udział w spotkaniach oraz uroczystościach oraz organizowanych przez administratora a także wizerunku osób uczestniczących w tych wydarzeniach. Wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych.
 3. Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu promocji Powiatu Jeleniogórskiego.
 4. Udział w spotkaniach oraz uroczystościach oraz organizowanych przez administratora wydarzeniach o charakterze publicznymjest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych o których mowa w pkt.  – art. 6 1 lit. a i 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia ogólnego.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych promocji, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator,
  b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy  rozporządzenia ogólnego.
 9. W oparciu o zebrane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania;
 10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy Rozporządzenia.
 11. Podanie danych jest dobrowolne.

Loading

Skip to content