Skip to content

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności mdk.swidnica.pl

Młodzieżowy Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mdk.swidnica.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych
  • niektóre obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
  • na stronie znajdują się obrazy, które są linkami i nie posiadają alternatywnego tekstu

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że główna strona internetowa https://mdk.swidnica.pl/ spełnia wymagania w ponad 95%.
Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: administrator strony.
 • E-mail: sekretariat@mdk.swidnica.pl
 • Telefon: 74 851-33-30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor MDK Świdnica
 • Adres: MDK Świdnica
  ul. Nauczycielska 2
  58 – 100 Świdnica
 • E-mail: sekretariat@mdk.swidnica.pl
 • Telefon: 74 851-33-30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK A

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy mieści się w budynku przy ul. Nauczycielska 2, 58 – 100 Świdnica.
Wejście główne do budynku zlokalizowane jest przy ul. Nauczycielska 2. Do wejścia można przejść z parkingu znajdującego się przed MDK, którego wjazd jest od ul. Lelewela. W całym budynku są ograniczenia dla osób z niepełnosprawnością ruchową.  Wejście do budynku MDK to drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach skrzydła 70 cm. Aby wejść na parter trzeba pokonać 8 stopni schodów, na I piętro 22 stopnie, na II piętro 20 stopni. Całość schodów to schody drewniane.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W budynku na parterze i na I piętrze znajdują się korytarze. Na końcach korytarzy znajdują się toalety, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do toalet – drzwi mają wymiar 70 cm Budynek nie posiada wind.
Przed MDK znajduje się parking dla samochodów osobowych. Z parkingu prowadzi wejście do MDK.
Budynek MDK jest budowlą trzykondygnacyjną bez udogodnień ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Żadne schody nie mają podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
W MDK nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Do placówki można wejść z psem asystującym.

BUDYNEK B

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy mieści się w budynku przy ul.  Kozara-Słobódzkiego 21, 58 – 100 Świdnica.
Wejście główne do budynku zlokalizowane jest przy ul. Kozara-Słobódzkiego 21. Do wejścia można przejść z parkingu znajdującego przed budynkiem. W całym budynku są ograniczenia dla osób z niepełnosprawnością ruchową.  Wejście do budynku MDK to drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach skrzydła 125 cm. Aby wejść do poszczególnych pracowni należy udać się do piwnicy.

 • Wejście do pracowni teatralnej: drzwi dwuskrzydłowe 140 cm., próg 2 cm.
 • Wejście do pracowni szachowej:drzwi jednoskrzydłowe – 90 cm.
 • Wejście do szatni: drzwi dwuskrzydłowe – 130 cm.Wyjście z szatni: drzwi dwuskrzydłowe – 130 cm.
 • Wejście do pracowni muzycznej: drzwi jednoskrzydłowe – 90 cm.
 • Wejście do pracowni ceramicznej: drzwi jednoskrzydłowe – 88 cm., próg 4 cm.
 • Wyjście z pracowni ceramicznej: drzwi jednoskrzydłowe – 78 cm.
 • Wejście do łazienki: drzwi jednoskrzydłowe – 79 cm.
 • Wejście do WC: drzwi jednoskrzydłowe – 59 cm.
 • Stopnie do WC: 33 x 13 cm. – 20 stopni
 • Wejście do łazienki: drzwi jednoskrzydłowe – 90 cm.
 • Wejście do WC: drzwi jednoskrzydłowe – 59 cm.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
Pomieszczenia należące do MDK w budynku znajdują się w piwnicy bez udogodnień ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Żadne schody nie mają podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
W MDK nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Do placówki można wejść z psem asystującym.

Loading

Skip to content