Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu mdk.swidnica.pl

Młodzieżowy Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mdk.swidnica.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego mdk.swidnica.pl

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej dużej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest administrator strony, adres poczty elektronicznej sekretariat@mdk.swidnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74/851-33-30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność serwisu mdk.swidnica.pl dla osób niedowidzących

Strona internetowa placówki posiada możliwość zmiany kontrastu strony oraz zwiększenia liter na stronie.

W celu zmiany kontrastu trony należy użyć przycisków widocznych po prawej stronie strony w środkowej jej części.

W celu zwiększenia liter należy użyć skrótu klawiszy CTRL oraz kółka na myszce.

Dostępność serwisu mdk.swidnica.pl dla osób niewidzących

Stronę internetową placówki  można przeglądać z użyciem aplikacji NVDA która jest dostosowana do czytania wszystkich tekstów znajdujących się na stronie internetowej i w systemie Windows.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

BUDYNEK A

 1. Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy mieści się w budynku przy ul. Nauczycielska 2, 58 – 100 Świdnica.
 2. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest przy ul. Nauczycielska 2. Do wejścia można przejść z parkingu znajdującego się przed MDK, którego wjazd jest od ul. Lelewela. W całym budynku są ograniczenia dla osób z niepełnosprawnością ruchową.  Wejście do budynku MDK to drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach skrzydła 70 cm. Aby wejść na parter trzeba pokonać 8 stopni schodów, na I piętro 22 stopnie, na II piętro 20 stopni. Całość schodów to schody drewniane.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na parterze i na I piętrze znajdują się korytarze. Na końcach korytarzy znajdują się toalety, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do toalet – drzwi mają wymiar 70 cm Budynek nie posiada wind.
 5. Przed MDK znajduje się parking dla samochodów osobowych. Z parkingu prowadzi wejście do MDK.
 6. Budynek MDK jest budowlą trzykondygnacyjną bez udogodnień ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Żadne schody nie mają podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 7. W MDK nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 8. Do placówki można wejść z psem asystującym.

BUDYNEK B

 1. Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy mieści się w budynku przy ul.  Kozara-Słobódzkiego 21, 58 – 100 Świdnica.
 2. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest przy ul. Kozara-Słobódzkiego 21. Do wejścia można przejść z parkingu znajdującego przed budynkiem. W całym budynku są ograniczenia dla osób z niepełnosprawnością ruchową.  Wejście do budynku MDK to drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach skrzydła 125 cm. Aby wejść do poszczególnych pracowni należy udać się do piwnicy.Wejście do pracowni teatralnej: drzwi dwuskrzydłowe 140 cm., próg 2 cm.Wejście do pracowni szachowej: drzwi jednoskrzydłowe – 90 cm.

  Wejście do szatni: drzwi dwuskrzydłowe – 130 cm.

  Wyjście z szatni: drzwi dwuskrzydłowe – 130 cm.

  Wejście do pracowni muzycznej: drzwi jednoskrzydłowe – 90 cm.

  Wejście do pracowni ceramicznej: drzwi jednoskrzydłowe – 88 cm., próg 4 cm.

  Wyjście z pracowni ceramicznej: drzwi jednoskrzydłowe – 78 cm.

  Wejście do łazienki: drzwi jednoskrzydłowe – 79 cm.

  Wejście do WC: drzwi jednoskrzydłowe – 59 cm.

  Stopnie do WC: 33 x 13 cm. – 20 stopni

  Wejście do łazienki: drzwi jednoskrzydłowe – 90 cm.

  Wejście do WC: drzwi jednoskrzydłowe – 59 cm.

 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. Pomieszczenia należące do MDK w budynku znajdują się w piwnicy bez udogodnień ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Żadne schody nie mają podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 5. W MDK nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 6. Do placówki można wejść z psem asystującym.

 2,107 total views,  3 views today