Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu mdk.swidnica.pl

Młodzieżowy Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mdk.swidnica.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego mdk.swidnica.pl

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej dużej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest administrator strony, adres poczty elektronicznej sekretariat@mdk.swidnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74/851-33-30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność serwisu mdk.swidnica.pl dla osób niedowidzących

Strona internetowa placówki posiada możliwość zmiany kontrastu strony oraz zwiększenia liter na stronie.

W celu zmiany kontrastu trony należy użyć przycisków widocznych po prawej stronie strony w środkowej jej części.

W celu zwiększenia liter należy użyć skrótu klawiszy CTRL oraz kółka na myszce.

Dostępność serwisu mdk.swidnica.pl dla osób niewidzących

Stronę internetową placówki  można przeglądać z użyciem aplikacji NVDA która jest dostosowana do czytania wszystkich tekstów znajdujących się na stronie internetowej i w systemie Windows.

 1,584 total views,  3 views today