Skip to content

SUPER MŁODZIK

 

 

 

„Mały Super Młodzik” (I, II, III stopnia)- wzór formularza 
„Super Młodzik”- wzór formularza

REGULAMIN wyróżniających się uczestników zajęć MDK

I. Postanowienia ogólne

§1

Odznaka “Mały Super Młodzik”, “Super Młodzik” i “Lider MDK” jest wyrazem uznania Rady Pedagogicznej i społeczności Młodzieżowego Domu Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy za wybitne osiągnięcia uczestnika zajęć stałych placówki, wyróżniające go na tle innych i stanowiące inspiracje dla pozostałych uczestników.

§2

Celem odznak jest:

 • propagowanie różnych form wartościowego spędzania wolnego czasu w Młodzieżowym Domu Kultury,
 • promowanie pozytywnych cech charakteru: pilności, pracowitości i aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy pełnym wykorzystywaniu możliwości placówki, właściwy dobór wzorców postępowania w środowisku rówieśniczym
 • tworzenie rytuału i obrzędowości w placówce, dzięki której dokonuje się integracja poszczególnych pracowni tematycznych.

§3

Zdobywanie odznaki “Mały Super Młodzik”, “Super Młodzik” i “Lider MDK” propaguje i realizuje Rada Pedagogiczna placówki, która uchwala regulaminy, wzory poszczególnych odznak, opiniuje i zatwierdza wnioski kandydatów, nadaje uroczystemu wręczeniu odznak odpowiedniego splendoru i oprawy.

§4

Ustanawia się następujące odznaki w Młodzieżowym Domu Kultury:

 1. “Mały Super Młodzik” (I, II i III stopnia) – wzór odznaki  stanowi załącznik nr 1.
 2. “Super Młodzik” – wzór odznaki  stanowi załącznik nr 2.
 3. “Lider MDK” – wzór grawertonu  stanowi załącznik nr 3.

II. Odznaka “Mały Super Młodzik”

§5

Warunki uzyskania odznaki:

 1. Wiek dziecka od 7 do 12 lat (rocznikowo)
 2. Okres uczęszczania do MDK minimum 18 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia zajęć w MDK
 3. Bardzo dobra frekwencja, bez nieobecności nieusprawiedliwionych.
 4. Wzorowe reprezentowanie placówki/pracowni na zewnątrz (konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, wystawy, turnieje, pokazy, itp.) na stopień I na szczeblu wewnętrznym, na stopień II na szczeblu minimum miejskim, na stopień III na szczeblu minimum powiatowym /podać minimum 3 przykłady/
 5. Aktywne uczestnictwo oraz koleżeńska postawa na zajęciach: grupy, koła, zespołu wykazane w opinii nauczyciela oraz wykonuje zadania na rzecz placówki
 6. Dopełnienie obowiązków wynikających z uczęszczania do MDK: np. obowiązki uczestnika pracowni, składki wewnątrz pracowni, składki na KR…/ przestrzeganie § 2 Regulaminu Uczestnika Zajęć MDK w Świdnicy/
 7. Udział w dowolnej formie w realizowanym przez placówkę programie wychowawczo-profilaktycznym /podać obszar i zadanie z programu wychowawczo-profilaktycznego/
 8. Wszystkie zapisy wynikające z Regulaminu „Super Młodzika” mają mieć odzwierciedlenie i potwierdzenie  w dokumentacji podstawowej nauczyciela, czyli w dzienniku zajęć
 9. Dane zawarte we wniosku na „Małego Super Młodzika” przed radą pedagogiczną będą weryfikowane przez zespół kierowniczy

§6

Odznaka zostaje przyznana uchwałą Rady Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela z pisemnym uzasadnieniem.

Pisemny wniosek należy złożyć do dyrektora placówki na 7 dni przed datą Rady Pedagogicznej podejmującej uchwałę o przyznaniu odznaki.

§7

Stopnie odznaki „Małego Super Młodzika” można zdobywać: na I stopień po 18 miesiącach od dnia rozpoczęcia zajęć w MDK, następny stopień II w kolejnym roku szkolnym, na  III stopień w kolejnym roku po przyznaniu wcześniejszego stopnia.

§8

Odznaka „Małego Super Młodzika” zdobyta po raz pierwszy ozdobiona jest jedną różyczką, odznaka zdobyta po raz drugi ozdobiona jest dwiema różyczkami, a po raz trzeci trzema różyczkami.

§9

Odznaka „Małego Super Młodzika” zostanie wręczona uroczyście, a fakt zdobycia jej odnotowany na stronie internetowej MDK.

III. Odznaka „Super Młodzik”

§10

Warunki uzyskania odznaki:

 1. Wiek uczestnika zajęć od 13 lat /rocznikowo/
 2. Okres uczęszczania do MDK powyżej 3 lat szkolnych
 3. Odznakę „Super Młodzika” może zdobyć uczestnik MDK 2 lata po otrzymaniu „Małego Super Młodzika” w stopniu III
 4. Bardzo dobra frekwencja, bez nieobecności nieusprawiedliwionych,
 5. Wzorowe reprezentowanie placówki i osiągnięcia na zewnątrz (konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, wystawy, turnieje, pokazy, itp.) na szczeblu minimum wojewódzkim /podać minimum 5 przykładów/
 6. Aktywne uczestnictwo oraz koleżeńska postawa na zajęciach: grupy, koła, zespołu wykazane w opinii nauczyciela oraz wykonywanie zadań na rzecz placówki
 7. Dopełnienie obowiązków wynikających z uczęszczania do MDK: np. obowiązki uczestnika pracowni, składki wewnątrz pracowni, składki na KR/ /przestrzeganie § 2 Regulaminu Uczestnika Zajęć MDK w Świdnicy/
 8. Aktywny udział w dowolnej formie w realizowanym w placówce programie wychowawczo-profilaktycznym /podać obszar i zadanie z programu wychowawczo-profilaktycznego/
 9. Wszystkie zapisy wynikające z Regulaminu „Super Młodzika” mają mieć odzwierciedlenie i potwierdzenie  w dokumentacji podstawowej nauczyciela, czyli w dzienniku zajęć
 10. Dane zawarte we wniosku na „Super Młodzika” przed radą pedagogiczną będą weryfikowane przez zespół kierowniczy
 11. W uzasadnionych przypadkach przy realizacji danego punktu regulaminu rada pedagogiczna może stwierdzić inaczej
 12. Pozytywna opinia wniosku wydana przez Radę Aktywnej Młodzieży w placówce.

§11

 1. Odznaka „Super Młodzika” zostaje przyznana uchwałą Rady Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela , z pisemnym uzasadnieniem.
 2. Pisemny wniosek, wraz z pozytywną opinią Rady Aktywnej Młodzieży MDK należy złożyć do dyrektora placówki na 7 dni przed datą Rady Pedagogicznej podejmującej uchwałą o przyznaniu odznaki.
 3. Pisemny wniosek podlega głosowaniu i zostaje zatwierdzony zwykłą większością głosów.

§12

Odznakę „Super Młodzika” można zdobyć tylko raz.

§13

 1. Odznaka „Super Młodzika” zostaje  wręczona przez przewodniczącą /przewodniczącego/ Komitetu Rodzicielskiego na uroczystym zakończeniu roku oświatowego w MDK.
 2. Fakt zdobycia odznaki zostaje odnotowany na stronie internetowej MDK.
 3. Zdjęcia laureatów odznaki w danym roku oświatowym powinny być eksponowane w hollu placówki.

§14

 1. Nagrodzony otrzymuje dyplom, odznakę w etui, legitymację ze zdjęciem i nagrodę rzeczową.
 2. Nagrodę rzeczową funduje Komitet Rodzicielski MDK na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Legitymacja upoważnia bezterminowo do wolnych wstępów na wszystkie imprezy organizowane przez MDK. Wolny wstęp na widownię i zwolnienie z akredytacji (wpisowego) dla uczestnika imprezy.

§15

Legitymacja odznaki zawiera numer kolejny „łamany” przez rok, w którym została wydana. Obowiązuje kolejność numerów odznak zgodnie z prowadzoną ewidencją uhonorowanych odznaką „Super Młodzik”

IV. Odznakę “Lider MDK”

§16

 Warunki uzyskania odznaki:

 1. Wiek uczestnika zajęć powyżej 16 lat /rocznikowo/
 2. Kandydat na Lidera posiada odznakę „Super Młodzika”
 3. Wyróżniająca Lidera w społeczności postawa moralna i takie cechy charakteru, które stanowią wzór do naśladowania dla innych uczestników MDK, osoba Lidera jest powszechnie znana społeczności placówki
 4. Wzorowe reprezentowanie placówki i powszechnie znane w społeczności osiągnięcia na konkursach, przeglądach, wystawach, na szczeblu minimum ogólnopolskim /podać powyżej 5 przykładów/
 5. Dopełnienie obowiązków wynikających z uczęszczania do MDK: np. obowiązki uczestnika pracowni, składki wewnątrz pracowni, składki na KR itp., /przestrzeganie § 2 Regulaminu Uczestnika Zajęć MDK w Świdnicy/
 6. Aktywny udział w dowolnej formie w realizowanym w placówce programie wychowawczym i profilaktycznym /podać obszar i zadanie z programu wychowawczo-profilaktycznego/
 7. Pozytywna opinia wniosku wydana przez Radę Aktywnej Młodzieży i Komitetu Rodzicielskiego w placówce.

§17

Tytuł „Lidera” zostaje przyznany uchwałą Rady Pedagogicznej, na wniosek dyrektora placówki z pisemnym uzasadnieniem.

§18

Tytuł „Lidera MDK” można zdobyć tylko raz.

§19

 1. Tytuł „Lidera MDK” zostanie wręczony przez dyrektora placówki na uroczystym zakończeniu roku oświatowego w MDK.
 2. Fakt zdobycia Tytułu „Lidera MDK” zostanie odnotowany na stronie internetowej MDK.
 3. Zdjęcia laureatów „Lidera MDK” w danym doku oświatowym zostaną eksponowane w hollu placówki.

§20

 1. Nagrodzony otrzymuje dyplom, grawerton i nagrodę rzeczową.
 2. Nagrodę rzeczową funduje Komitet Rodzicielski MDK na wniosek dyrektora MDK.
 3. Wnioski kandydatów na poszczególne stopnie składa się na zatwierdzonym przez radę pedagogiczną formularzu :

V. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej Młodzieżowego Domu Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy w dniu 01.04.2010 i obowiązuje od dnia 01.04.2010 r.  znowelizowany na wniosek RP w dniu 13.05.2020 r. oraz znowelizowany na wniosek RP  w dniu 30 czerwca 2021r.

Laureaci

Loading

Skip to content