Skip to content

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję, że na terenie  Młodzieżowego Domu Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy umieszczono kamery monitoringu wizyjnego.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w postaci utrwalonego obrazu zawierającego wizerunek osoby jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy ul. Nauczycielska 2, 58 – 100 Świdnica tel/fax. 74/8513330, adres email: sekretariat@mdk.swidnica.pl Jednocześnie informujemy, że kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy w siedzibie ośrodka lub mailowo pod adresem: iod@mdk.swidnica.pl.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrona mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e  RODO  jakim jest przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Monitoring wizyjny zorganizowano zgodnie  z przepisami  art. 9a. ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 22 ² Kodeksu Pracy.

3. Monitoringiem objęto: wejście główne, parking, klatka schodowa, ciągi komunikacyjne, teren wokół budynku.

4. Odbiorcą Pani/Pan danych osobowych będą organa uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane 14 dni na urządzeniu rejestrującym

6. Jako osobie, której dane dotyczą przysługuje Pani/Panu szereg uprawnień, w tym m.in. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych lub ich usunięcia. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw;      dostępu do danych osobowych, prawo do animizacji wizerunku o ile administrator wykaże taką możliwość, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. tzw. RODO.

7. Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Loading

Skip to content