Skip to content

MISJA MDK

W całokształcie pracy każdej placówki doniosłą rolę spełniają różne momenty życia zbiorowego, które podnoszą znaczenie przynależności do środowiska, wzbudzają uczucia i dostarczają przeżyć emocjonalnych. Program \”Patron\” to przeszło czteroletnie działań zmierzające do nadania imienia placówce MDK w Świdnicy. Jest to podjęcie inicjatywy związanej z tworzeniem i wzbogacaniem tradycji, obrzędowości i symboliki. Stanowią one nieodłączne elementy systemu wychowawczego każdej placówki, stanowią o jej odrębności i specyfice, wskazują na styl pracy z dziećmi i młodzieżą. Za pomocą symboli i obrzędowości wywołujemy określone stany emocjonalne, dostarczamy wzruszeń, przeżyć i refleksji oraz wytwarzamy nastrój powagi i doniosłości. Spełniają one ogromną rolę w zakresie integracji środowiska dziecięcego, młodzieżowego oraz zwiększają atrakcyjność życia placówki. Należy zaznaczyć, iż spośród różnych symboli stosowanych w życiu społeczności dzieci i młodzieży naczelne miejsce powinien zajmować patron placówki i sztandar. Młodzieżowy Dom Kultury pomimo swojej ponad 50-letniej historii nie posiada patrona, dlatego program \”Patron\” wiąże się z rozpoczęciem tych działań.

\”Patron\” i działania wychowawcze

Podjęcie decyzji o nadaniu imienia placówce MDK oznacza, że mamy zamiar włączyć postać patrona do różnorodnych działań o charakterze wychowawczym. W życie naszej placówki ma wkroczyć uznana i nieprzeciętna postać, będąca symbolem treści ideowych, trwałych wartości w naszej tradycji. Te wartości zamierzamy przybliżyć dzieciom i młodzieży i wykorzystać je jako ważny element w kształtowaniu postaw młodego pokolenia. Program zakłada wspólne poszukiwanie z młodzieżą wzorów godnych do naśladowania. Od nich zależeć będzie wpływ osobowości patrona na kształtowanie się postaw dzieci i młodzieży oraz rozmiary pracy w tym zakresie. Praca wychowawcza dotycząca patrona jest wkomponowana w organizację kalendarza imprez MDK oraz związana jest z podejmowaniem nowych działań sugerowanych przez nauczycieli, dzieci i młodzież. W całokształcie pracy związanej z patronem należy wyróżnić główne etapy:

– etap przygotowawczy- wybór patrona,
– uroczystość nadania imienia,
– praca wychowawcza związana z patronem.

Głównym celem działalności wychowawczej i dydaktycznej związanej z nadaniem placówce imienia jest :

– zamierzone kształtowanie podstawowych cech kierunkowych osobowości : postaw, przekonań, motywacji i wartości,
– kształtowanie cech instrumentalnych : inteligencji, wiedzy, zdolności i umiejętności,
– wdrażanie młodzieży do pełnienia ról społecznych,
– rozwijanie samorządności uczniów, kształtowania właściwych postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych.

Loading

Skip to content