Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w pełnym wymiarze czasu

Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), następujące wymagania:

 1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA).
 2. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.
 4. Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Kandydat powinien spełniać jeden z poniższych warunków:

 1. Ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości
 2. Ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
 3. Wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
 4. Posiadany certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel), programów księgowych (mile widziane FINANSE FIONET, PŁACE OPTIVUM, INWENTARZ OPTIVUM, KZP OPTIMUM – pożyczki firmy Vulcan).
 2. Znajomość gospodarki finansowej placówki oświatowej, dyscypliny finansów publicznych.
 3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.
 4. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
 6. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, o VAT, prawo zamówień publicznych.
 7. Doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków krajowych i unijnych.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

 1. Prowadzenie rachunkowości placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku placówki.
 3. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.
 4. Przygotowywanie projektów budżetu oraz harmonogramu wydatków.
 5. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej placówki.
 6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 7. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych.
 8. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Tworzenie planu kont, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej placówki.
 10. Przygotowywanie dokumentów do archiwum zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 11. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora placówki należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i staż (oryginały lub uwierzytelnione własnoręcznie kopie dokumentów),
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 1. zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016 poz.922)

Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” terminie do dnia 28 lutego 2018 r.w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury (ul. Nauczycielska 2) lub pocztą na adres: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica.

Informacje dodatkowe

 1. Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do MDK po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Telefon do kontaktu w sprawach zatrudnienia 74 851 33 30
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Treść Ogłoszenia

Loading