SUPER MŁODZIK

Wzór wniosku na odznakę ‘Super Młodzik’

REGULAMIN Wyróżniających się uczestników zajęć MDK

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Laury “Mały Super Młodzik”, “Super Młodzik” i “Lider MDK” jest wyrazem uznania Rady Pedagogicznej i społeczności Młodzieżowego Domu Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy za wybitne osiągnięcia uczestnika zajęć stałych placówki, wyróżniające go na tle innych i stanowiące inspiracje dla pozostałych uczestników.

§ 2

Celem odznak jest:

 • propagowanie różnych form spędzania wolnego czasu w Młodzieżowym Domu Kultury,
 • promowanie pozytywnych cech charakteru: pilności, pracowitości i aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy pełnym wykorzystywaniu możliwości placówki,
 • tworzenie rytuału i obrzędowości w placówce, dzięki której dokonuje się integracja poszczególnych pracowni tematycznych.

§ 3

Zdobywanie laurów “Mały Super Młodzik”, “Super Młodzik” i “Lider MDK” propaguje i realizuje Rada Pedagogiczna placówki, która uchwala regulaminy, wzory poszczególnych odznak, opiniuje i zatwierdza wnioski poszczególnych podmiotów placówki, nadaje uroczystemu wręczeniu odznak odpowiedniego splendoru i oprawy.

§ 4

Ustanawia się następujące laury w Młodzieżowym Domu Kultury:

 1. “Mały Super Młodzik” (I, II i III stopnia) – wzór odznaki  stanowi załącznik nr 1.
 2. “Super Młodzik” – wzór odznaki  stanowi załącznik nr 2.
 3. “Lider MDK” – wzór grawertonu  stanowi załącznik nr 3.

II. Odznaka “Mały Super Młodzik”

§ 5

Warunki uzyskania odznaki:

 1. Wiek dziecka od 7 do 12 la.
 2. Okres uczęszczania do MDK powyżej 2 lat.
 3. Bardzo dobra frekwencja, bez nieobecności nieusprawiedliwionych.
 4. Wzorowe reprezentowanie placówki na zewnątrz (konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, wystawy, turnieje, pokazy, itp.) na szczeblu minimum powiatowym.
 5. Aktywne uczestnictwo oraz koleżeńska postawa na zajęciach: grupy, koła, zespołu wykazane w opinii nauczyciela – instruktora.
 6. Dopełnienie obowiązków wynikających z uczęszczania do MDK: np. obowiązki uczestnika pracowni, składki wewnątrz pracowni, wpłaty na Komitet Rodzicielski MDK…
 7. Udział w dowolnej formie w realizowanym przez placówkę programie wychowawczym.

§ 6

Odznaka zostaje przyznana uchwałą Rady Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela – instruktora z pisemnym uzasadnieniem.

Pisemny wniosek należy złożyć do dyrektora placówki na 7 dni przed datą Rady Pedagogicznej podejmującej uchwałę o przyznaniu odznaki.

§ 7

Stopnie odznaki można zdobywać trzykrotnie, ale tylko raz w jednym roku szkolnym.

§ 8

Odznaka zdobyta po raz pierwszy ozdobiona jest jedną różyczką, odznaka zdobyta po raz drugi ozdobiona jest dwiema różyczkami, a po raz trzeci trzema różyczkami.

§ 9

Odznaka powinna być wręczona uroczyście, a fakt zdobycia odnotowany na stronie internetowej MDK.

III. Odznaka „Super Młodzik”

§ 10

Warunki uzyskania odznaki:

 1. Wiek uczestnika zajęć powyżej 12 lat,
 2. Okres uczęszczania do MDK powyżej 3 lat,
 3. Bardzo dobra frekwencja, bez nieobecności nieusprawiedliwionych,
 4. Wzorowe reprezentowanie placówki i osiągnięcia na zewnątrz (konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, wystawy, turnieje, pokazy, itp.) na szczeblu minimum wojewódzkim.
 5. Aktywne uczestnictwo oraz koleżeńska postawa na zajęciach: grupy, koła, zespołu wykazane w opinii nauczyciela – instruktora.
 6. Dopełnienie obowiązków wynikających z uczęszczania do MDK: np. obowiązki uczestnika pracowni, składki wewnątrz pracowni, wpłaty na Komitet Rodzicielski MDK…
 7. Aktywny udział w dowolnej formie w realizowanym w placówce programie wychowawczym.
 8. Pozytywna opinia wniosku wydana przez Radę Aktywnej Młodzieży w placówce.

§ 11

 1. Odznaka zostaje przyznana uchwałą Rady Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela – instruktora lub innego podmiotu w placówce, z pisemnym uzasadnieniem.
 2. Pisemny wniosek, wraz z pozytywną opinią Rady Aktywnej Młodzieży MDK należy złożyć do dyrektora placówki na 7 dni przed datą Rady Pedagogicznej podejmującej uchwałą o przyznaniu odznaki.
 3. Pisemny wniosek podlega głosowaniu. Kandydatura zostaje zatwierdzona wówczas gdy „za” głosowało 50% + 1 członków Rady Pedagogicznej

§ 12

Odznakę można zdobywać tylko raz.

§ 13

 1. Odznaka powinna być wręczona przez dyrektora placówki na uroczystym zakończeniu roku oświatowego w MDK.
 2.  Fakt zdobycia odznaki powinien być odnotowany na stronie internetowej MDK.
 3. Zdjęcia laureatów odznaki w danym roku oświatowym powinny być eksponowane w hollu placówki.

§ 14

 1. Nagrodzony otrzymuje dyplom, odznakę w etui, legitymację ze zdjęciem i nagrodę rzeczową.
 2. Nagrodę rzeczową funduje Komitet Rodzicielski MDK na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Legitymacja upoważnia bezterminowo do wolnych wstępów na wszystkie imprezy organizowane przez MDK. Wolny wstęp na widownię i zwolnienie z akredytacji (wpisowego) dla uczestnika imprezy.

§ 15

Legitymacja odznaki zawiera numer kolejny „łamany” przez rok, w którym została wydana. Obowiązuje kolejność numerów odznak zgodnie z prowadzoną ewidencją uhonorowanych odznaką „Super Młodzik”

IV.  Laur “Lider MDK”

 § 16

 Warunki uzyskania odznaki:

 1. Wiek uczestnika zajęć powyżej 16 lat,
 2. Okres uczęszczania do MDK powyżej 3 lat,
 3. Wyróżniająca Lidera w społeczności postawa moralna i takie cechy charakteru, które stanowią wzór do naśladowania dla innych uczestników MDK,
 4. Wzorowe reprezentowanie placówki i powszechnie znane w społeczności osiągnięcia na konkursach, przeglądach, wystawach, na szczeblu minimum ogólnopolskim.
 5. Dopełnienie obowiązków wynikających z uczęszczania do MDK: np. obowiązki uczestnika pracowni, składki wewnątrz pracowni, wpłaty na Komitet Rodzicielski MDK…
 6. Aktywny udział w dowolnej formie w realizowanym w placówce programie wychowawczym i profilaktycznym.
 7. Pozytywna opinia wniosku wydana przez Radę Aktywnej Młodzieży i Komitetu Rodzicielskiego w placówce.

§ 17

Laur „Lidera” zostaje przyznany uchwałą Rady Pedagogicznej, na wniosek dyrektora placówki z pisemnym uzasadnieniem.

§ 18

Laur „Lidera MDK” można zdobywać tylko raz.

§ 19

 1. Laur „Lidera MDK” powinien być wręczony przez dyrektora placówki na uroczystym zakończeniu roku oświatowego w MDK.
 2.  Fakt zdobycia lauru powinien być odnotowany na stronie internetowej MDK.
 3. Zdjęcia laureatów lauru w danym doku oświatowym powinny być eksponowane w hollu placówki.

§ 20

 1. Nagrodzony otrzymuje dyplom, grawerton i nagrodę rzeczową.
 2. Nagrodę rzeczową funduje Komitet Rodzicielski MDK na wniosek dyrektora MDK.

V. Postanowienia końcowe

 Niniejszy regulamin został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej Młodzieżowego Domu Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy w dniu 01.04.2010 i obowiązuje od dnia 01.04.2010 r.

Laureaci

 • ODZNAKA „SUPER MŁODZIK”          

  • Legitymacja 1 – Grzegorz Rogóż – pracownia sportowa Józefa Rogóża
  • Legitymacja 2 – Grzegorz Czepka – pracownia sportowa Józefa Rogóża
  • Legitymacja 3 – Roman Kuc – pracownia sportowa Józefa Rogóża
  • Legitymacja 4 – Marcin Brzoza – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 5 – Joanna Rogala- pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 6 – Milena Marcinek – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 7 – Grzegorz Żyło – pracownia plastyczna Anny Mazur
  • Legitymacja 8 – Patrycja Kowalczyk – pracownia „Szałowa dziewczyna” Joanny Walerowicz
  • Legitymacja 9 – Przemysław Zdziech – Klub tańca “Impuls” Zbigniewa Curyla
  • Legitymacja 10 – Ewelina Kubryńska – Klub tańca “Impuls” Zbigniewa Curyla
  • Legitymacja 11 – Leszek Kościołek – Klub tańca “Impuls” Zbigniewa Curyla
  • Legitymacja 12 – Łucja Jaksz – Klub tańca “Impuls” Zbigniewa Curyla
  • Legitymacja 13 – Rafał Lato – Klub tańca “Impuls” Zbigniewa Curyla
  • Legitymacja 14 – Anna Wittig – Klub tańca “Impuls” Zbigniewa Curyla
  • Legitymacja 15 – Tomasz Kluba – Klub tańca “Impuls” Zbigniewa Curyla
  • Legitymacja 16 – Karolina Grodowska – Klub tańca “Impuls” Zbigniewa Curyla
 • ODZNAKA „SUPER MŁODZIK”                                                   

  • Legitymacja 17 – Agnieszka Zdońska – pracownia taneczna Anny Trzeciak
  • Legitymacja 18 – Agnieszka Wołowiec – pracownia taneczna Anny Trzeciak
  • Legitymacja 19 – Monika Kołodziejczyk- pracownia taneczna Anny Trzeciak
  • Legitymacja 20 – Katarzyna Ożga – pracownia taneczna Anny Trzeciak
  • Legitymacja 21 – Anna Konieczna – pracownia taneczna Anny Trzeciak
  • Legitymacja 22 – Paweł Kuryłów – pracownia taneczna „Impuls” Zbigniewa Curyla,
  • Legitymacja 23 – Kasia Maceluch – pracownia taneczna „Impuls” – Zbigniewa Curyla,
  • Legitymacja 24 – Maciej Krzyżanowski – pr. modelarstwa redukcyjnego Arkadiusza  Walerowicza
  • Legitymacja 25 – Przemysław Onak – pr. modelarstwa redukcyjnego Arkadiusza Walerowicza
  • Legitymacja 26 – Wojtek Litwin –  pr. modelarstwa redukcyjnego Arkadiusza Walerowicza
  • Legitymacja 27 – Łukasz Kubiszyn –    pr. modelarstwa redukcyjnego Arkadiusza Walerowicza
  • Legitymacja 28 – Błażej Maślukiewicz -pr. modelarstwa redukcyjnego Arkadiusza Walerowicza,
  • Legitymacja 29 – Paweł Zatylny –  pr. modelarstwa redukcyjnego Arkadiusza Walerowicza
  • Legitymacja 30 – Dorota Gwiaździńska – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 31 – Joanna Górska –  pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 32 – Alicja Jadach – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 33 – Jowita Niemiec – pracownia „Szalowa dziewczyna” – Joanny Walerowicz
  • Legitymacja 34 – Elżbieta Kaczmarczyk-  pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
  • Legitymacja 35 – Dominika Bednarek – pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
  • Legitymacja 36 – Grzegorz Wierzba – pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
  • Legitymacja 37 – Sylwia Chroma – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 38 – Judyta Gąsior –  pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 39 – Kasia Sawicka –  pracownia plastyczna Wandy Swegler
  • Legitymacja 40 – Mateusz Grygier –     pracownia sportowa Józefa  Rogóża
  • Legitymacja 41 – Anna Podhorodecka –  pracownia muzyczna Janusza Lipińskiego
  • Legitymacja 42 – Mateusz Heinrich –  modelarstwo szkutnicze Jerzego Młota
  • Legitymacja 43 – Andrzej Błaździewicz – modelarstwo szkutnicze Jerzego Młota
 • ODZNAKA „SUPER MŁODZIK”                       

  • Legitymacja 44 – Anna Krasowska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 45 – Sylwia Kowalczyk – pracownia sportowa Jóżefa Rogóża
  • Legitymacja 46 – Dorota Czerwonka – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 47 – Aleksandra Augustyn – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  • Legitymacja 48 – Paweł Sobczak – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  • Legitymacja 49 – Monika Rosińska – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  • Legitymacja 50 – Krzysztof Baran – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
 • ODZNAKA „SUPER MŁODZIK”                                                    

  • Legitymacja 51 -Monika Bartczyszyn –  pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
  • Legitymacja 52 -Michał Karasiński – pracownia sportowa Józefa Rogóża
  • Legitymacja 53 -Małgorzata Konstanty – pracownia taneczna Anny Trzeciak
  • Legitymacja 54 –  Martyna Smółka – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 55 – Katarzyna Iwanio – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 56 – Kamila Twardowska – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 57 – Jolanta Czernicka – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej
  • Legitymacja 58 – Agnieszka Gut – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej
  • Legitymacja 59 –  Radosław Duszyński – pracownia muzyczna Daruisza Szpaka
  • Legitymacja 60 –  Matylda Gajda – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 61 –  Marta Gąsior – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 62 –  Bartłomiej Brzegowy – pracownia muzyczna Janusza Lipińskiego
  • Legitymacja 63 –  Adam Matejko – pracownia muzyczna Janusza Lipińskiego
  • Legitymacja 64 –  Tomasz Szyłkowski – pracownia modelarska Arkadiusza Walerowicza
 • ODZNAKA „SUPER MŁODZIK”                                               

  • Legitymacja 65 – Ryszard Kozicki – pracownia sportowa Józefa Rogóża
  • Legitymacja 66 – Katarzyna Jaworska – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej
  • Legitymacja 67 – Małgorzata Madeja – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej
  • Legitymacja 68 – Anna Macinkiewicz – pracownia ” Szałowa dziewczyna” Joanny Walerowicz, pr. teatralna Joanny Chojnowskiej
  • Legitymacja 69 – Aleksandra Obrał – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej
  • Legitymacja 70 –  Łukasz Ofiara – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej
  • Legitymacja 71 – Tomasz Wysoczański – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej
  • Legitymacja 72 – Aleksandra Biały – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej
  • Legitymacja 73 – Sylwia Skawina – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej
  • Legitymacja 74 – Marta Łukasik – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej
  • Legitymacja 75 – Paulina Patro – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 76 –  Izabela Patro – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 77 – Marta Toruńska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 78 – Marlena Sochowicz – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 79 –  Hanna Brajczewska – pracownia plastyczna Wanda Szwegler
  • Legitymacja 80 – Mateusz Baliński – pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
  • Legitymacja 81 – Kamila Klonowska – pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
  • Legitymacja 82 – Tomasz Jaszewski – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla
  • Legitymacja 83 – Karolina Waligóra – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla
  • Legitymacja 84 – Kamila Tokarska – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla
  • Legitymacja 85 – Andrzej Walczak  – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla
  • Legitymacja 86 – Łukasz Wrona – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla
  • Legitymacja 87 – Marta Lewandowska – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla
  • Legitymacja 88 – Krzysztof Jachimiuk – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla
  • Legitymacja 89 – Bartłomiej Górski – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla
 • ODZNAKA „SUPER MŁODZIK”                                                

  • Legitymacja 90 –  Alicja Dymura –  pracownia tenisa stołowego Józefa Rogóża
  • Legitymacja 91 – Mateusz Curyl –  prac. modelarstwa redukcyjnego Stanisława Sawickiego
  • Legitymacja 92 –  Jakub Curyl –  prac. modelarstwa redukcyjnego Stanisława Sawickiego
  • Legitymacja 93 –  Mateusz Sobieraj –  pr. modelarstwa redukcyjnego Stanisława Sawickiego
  • Legitymacja 94 –  Pia Amanda Baka –  pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 95 –  Anna Laskownicka –  pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 96 –  Tomasz Laskownicki –  pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 97 –  Aleksandra Kajdas – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 98 –  Joanna Toruńska –  pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 99 –  Natalia Norbert –     pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 100 –  Sandra Pokrzywa – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej
  • Legitymacja 101 –  Joanna Ziobrowska – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej
  • Legitymacja 102 –  Rafał Majka – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej
  • Legitymacja 103 –  Joanna Kuczyńska –  pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej
  • Legitymacja 104 –  Karolina Kosior –  pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej
  • Legitymacja 105 –  Agnieszka Wątrucka –  pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej
  • Legitymacja 106 –  Sławomir Gączkowski – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej
  • Legitymacja 107 – Karolina Krupa/ Karpa – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 108 – Ada Bereta – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 109 – Agata Iżykowska – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 110 –  Małgorzata Śliwa – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 111 –  Aleksandra Śliwa – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 112 –  Karolina Bednarz – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej
  • Legitymacja 113 –  Adriana Kotłowska – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej
  • Legitymacja 114 –  Monika Mokrzycka  – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej
  • Legitymacja 115 –  Joanna Grzegorczyk – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej
  • Legitymacja 116 –  Arkadiusz Zarzycki – pracownia muzyczna Agnieszki Banach,
  • Legitymacja 117 –  Adrian Jarząbek –  pracownia muzyczna Zbigniewa Furtaka
  • Legitymacja 118 –  Tomasz Bednarek –  pracownia muzyczna Zbigniewa Furtaka
  • Legitymacja 119 –  Alicja Frycz – pracownia muzyczna Janusza Lipińskiego
  • Legitymacja 120 –  Natalia Romaniecka –  pracownia muzyczna Janusza Lipińskiego
  • Legitymacja 121 –  Mateusz Maruszewski –     pracownia muzyczna Janusza Lipińskiego
  • Legitymacja 122 – Krzysztof Perzyna –  pracowna ”Szałowa dziewczyna” Joanny Walerowicz
  • Legitymacja 123 –  Małgorzata Florian –  pracownia taneczna  Anny Trzeciak
  • Legitymacja 124 –  Iwona Szuba –  pracownia taneczna Anny Trzeciak
  • Legitymacja 125 –  Joanna Wolak –  pracownia taneczna Anny Trzeciak
  • Legitymacja 126 –  Justyna Sochowicz –  pracownia taneczna Anny Trzeciak
  • Legitymacja 127 –  Monika Stępniak –  pracownia taneczna
  • Legitymacja 128 –  Justyna Chrobak – pracownia taneczna
  • Legitymacja 129 – Krzysztof Małek –  pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
  • Legitymacja 130 –  Mateusz Kania –    pracownia  modelarska Arkadiusz Walerowicz
  • Legitymacja 131 – Paweł Walkowski –  pracownia  modelarska Arkadiusza Walerowicza
  • Legitymacja 132 – Adrian Samoraj –  pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  • Legitymacja 133- Anna Duszyńska –  pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  • Legitymacja 134 – Anna Piguła –  pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  • Legitymacja 135 – Diana Gondek – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  • Legitymacja 136 – Bartosz Musiał –     pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  • Legitymacja 137-  Justyna Bielawska – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  • Legitymacja 138 – Tomasz Chądzyński –  pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
 • ODZNAKA „SUPER MŁODZIK”                                                     

  • Legitymacja 139 –  Natalia Budzyńska –  pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej
  • Legitymacja 140 – Weronika Wieloch –  pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej
  • Legitymacja 141 –  Adriana Głowa –  pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej
  • Legitymacja 142 –  Klaudia Wróbel –  pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej
  • Legitymacja 143 – Klaudia Szymańska –  pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej
  • Legitymacja 144 –  Piotr Studnicki –    pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 145 –  Karolina Bentkowska –     pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 146 – Karolina Lisowska –  pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 147 – Marta Lisowska –  pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 148 – Agnieszka Deberny –  pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 149 – Lilianna Lasocka – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 150 –  Agnieszka Sroka – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 151 –  Anna Marszał –  pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 152 –  Jagoda Radomska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 153 –  Marta Jaworska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 154 –  Dorota Budzyń – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 155 –  Alicja Marszałek – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 156 –  Tomasz Olbrycht – pracownia modelarska Stanisława Sawickiego
  • Legitymacja 157 –  Urszula Fryc – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  • Legitymacja 158 –  Karolina Laskowska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  • Legitymacja 159 –  Wiktor Kamiński – pracownia muzyczna Agnieszki Banach,
  • Legitymacja 160 –  Marcin Babczyszyn – pracownia tenisa stołowego Józefa Rogóża
  • Legitymacja 161 –  Beata Bobińska – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej
  • Legitymacja 162 –  Katarzyna Knapik – pracownia taneczna ‘Impuls” Zbigniewa Curyla,
  • Legitymacja 163 – Michał Maceluch – pracownia taneczna „Impuls” Zbigniewa Curyla,
 • ODZNAKA „SUPER MŁODZIK”                                                   

  • Legitymacja 164 – Karolina Kamocka – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej
  • Legitymacja 165 – Mateusz Pawłowski – pracownia tenisa stołowego Józefa Rogóża
  • Legitymacja 166 – Damian Pawłowski – pracownia tenisa stołowego Józefa Rogóża
  • Legitymacja 167 – Roksana Litwińczuk – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej
  • Legitymacja 168 – Daria Krawczyk – pr. plastyczna Elżbiety Tarnowskiej i muzyczna Agnieszki Banach,
  • Legitymacja 169 – Paulina Studnicka – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 170 – Pamela Swat – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 171 – Agnieszka Fabianowicz – pracownia plastyczna
  • Legitymacja 172 – Małgorzata Szabunia – pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
  • Legitymacja 173 – Kamila Adamus – pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
  • Legitymacja 174 – Ewa Pidanty – pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
  • Legitymacja 175 – Agata Dziubak –     pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
  • Legitymacja 176 – Nastazja Rozdziewicz – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej
  • Legitymacja 177 – Michał Kuźma –      pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 178 – Anna Lewczk – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 179 – Emilia Kozłowska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 180 – Maksym Żydek –    pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  • Legitymacja 181 – Agnieszka Kwiatkowska – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla
  • Legitymacja 182 – Patrycja Wiśniewska- pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  • Legitymacja 183 – Agnieszka Florian – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  • Legitymacja 184 – Natalia Brzezowska – pracownia taneczna Anny Trzeciak.
 • ODZNAKA „SUPER MŁODZIK”                                                      

  • Legitymacja 185 – Oliwia Papież – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  • Legitymacja 186 – Paweł Szablewski – pracownia tenisa stołowego Krzysztofa Rogóża,
  • Legitymacja 187 – Andrzej Latarowski – pracownia tenisa stołowego Krzysztofa Rogóża,
  • Legitymacja 188 – Urszula Kasińska – pracownia muzyczna Agnieszki Banach
  • Legitymacja 189 – Michał Banach –     pracownia muzyczna Agnieszki Banach
  • Legitymacja 190 – Anna Kubinka – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  • Legitymacja 191 – Magdalena Ślęzak – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  • Legitymacja 192 – Joanna Krzemińska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  • Legitymacja 193 – Anna Łynko – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  • Legitymacja 194 – Marcin Żyłka – pracownia taneczna „Impuls” Zbigniewa Curyla
  • Legitymacja 195 – Izabela Tokarska – pracownia taneczna„Impuls” Zbigniewa Curyla
  • Legitymacja 196 – Łukasz Zatorski – pracownia modelarska Stanisława Sawickiego.
 • ODZNAKA „SUPER MŁODZIK”                                       

  • Legitymacja 197 – Anna Wiśniewska – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  • Legitymacja 198 – Karolina Foryś – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  • Legitymacja 199 – Hanna Sidoruk- pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  • Legitymacja 200 – Daria Socha- pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  • Legitymacja 201 – Aleksandra Pucelik- pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 202 – Igor Dąbrowski – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  • Legitymacja 203 – Igor Szukalski – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  • Legitymacja 204 – Aleksander Turkosz- pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  • Legitymacja 205 – Łukasz Grabicki – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  • Legitymacja 206 – Magdalena Majkowska  – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  • Legitymacja 207 – Agnieszka Skrzynecka – pr. taneczna „Impuls” Zbigniewa Curyla, Patrycji Kuszpit
  • Legitymacja 208 – Michał Morawski – pr. taneczna „Impuls” Zbigniewa Curyla, Patrycji Kuszpit,
  • Legitymacja 209 – Patrycja Nawrocka – pr. taneczna „Impuls” Zbigniewa Curyla, Patrycji Kuszpit,
  • Legitymacja 210 – Adam Brożbar – pr. taneczna „Impuls” Zbigniewa Curyla, Patrycji Kuszpit,
  • Legitymacja 211 – Karolina Smolarczyk – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  • Legitymacja 212 – Agnieszka Nosarzewska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  • Legitymacja 213 – Martyna Nosarzewska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  • Legitymacja 214 – Karolina Wołowicz – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  • Legitymacja 215 – Justyna Wołowicz – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  • Legitymacja 216 – Kamila Cyniak – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  • Legitymacja 217 – Kamila Pitura – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  • Legitymacja 218 – Jakub Filipiak – pracownia fotograficzna Krzysztofa Jasa.
 • ODZNAKA „SUPER MŁODZIK”

  • Legitymacja 219 – Katarzyna Oleksiewicz – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej
  • Legitymacja 220 – Ewa Oleksiewicz – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej
  • Legitymacja 221 – Sara Maćkowiak – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej
  • Legitymacja 222 – Zuzanna Śliwińska – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej
  • Legitymacja 223 – Aleksandra Kaśkiewicz – pracownia muzyczna Agnieszki Banach
  • Legitymacja 224 – Estera Ofiara  – pracownia muzyczna Agnieszki Banach
  • Legitymacja 225 – Weronika Skupień – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 226 – Dorota Radomska – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 227 – Marta Żaba – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 228 – Adrianna Laszecka – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej
  • Legitymacja 229 – Irmina Pączek – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej
  • Legitymacja 230 – Małgorzata Pietrzyk – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej
  • Legitymacja 231 -Sylwia Duźniak – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej
  • Legitymacja 232 – Klaudia Papież – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej
  • Legitymacja 233 – Aleksandra Berlińska – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej
  • Legitymacja 234 – Daria Kowal – pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
  • Legitymacja 235 – Alicja Zielińska – pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
  • Legitymacja 236 – Marlena Patalon  – pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
 • ODZNAKA „SUPER MŁODZIK”                                                     

  • Legitymacja 237 – Małgorzata Podolak – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej
  • Legitymacja 238 – Ewa Piechurska – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej
  • Legitymacja 239 – Maja Rembisz – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej  
  • Legitymacja 240 – Ada Szcześniak –  pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 241 – Małgorzata Kępa –  pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 242 – Ewelina Obarzanek –  pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 243 – Karolina Chudzińska –  pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 244 – Kacper Gajda –  pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja 245 – Dominika Zaremba – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej
  • Legitymacja 246 – Ewelina Rynkiewicz – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 247 – Justyna Mincarz – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 248 – Kamila Chojecka – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja 249 – Marta Rosłoń – pracownia muzyczna Agnieszki Banach,
  • Legitymacja 250 – Weronika Fiołek – pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
  • Legitymacja 251 – Natalia Widuto – pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
  • Legitymacja 252 – Patrycja Pienio – pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
  • Legitymacja 253 – Aneta Klemczak – pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
  • Legitymacja 254 – Aleksander Buczko – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej
  • Legitymacja 255 – Wiktoria Mołoń – pracownia teatralna – Joanny Chojnowskiej
  • Legitymacja 256 – Klaudia Zięba – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  • Legitymacja 257 – Sandra Lipińska – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  • Legitymacja 258 – Dawid Niżański – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  • Legitymacja 259 – Olga Guźlińska – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
 • ODZNAKA „SUPER MŁODZIK”                                            

  • Legitymacja nr 260 – Wioletta Kopersa –  pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja nr 261  – Olga Rosińska – pracownia plastyczna Joannay Waksmundzkiej
  • Legitymacja nr 262 – Victoria Wilicka – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  • Legitymacja nr 263 – Natalia Wojas – pracownia taneczna Patrycji Kuszpit
  • Legitymacja nr 264 – Klaudia Kocoń – pracownia taneczna Patrycji Kuszpit
  • Legitymacja nr 265 – Paweł Myszakowski – pracownia taneczna Patrycji Kuszpit
  • Legitymacja nr 266 – Martin Kurek – pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego
  • Legitymacja nr 267 – Michalina Siennicka – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej
  • Legitymacja nr 268 – Aleksandra Adamus – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej
  • Legitymacja nr 269 – Weronika Bekta – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej
  • Legitymacja nr 270 – Hanna Moczulska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja nr 271 – Justyna Pucelik – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  • Legitymacja nr 272 – Gabriela Leśniańska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler

   

  ODZNAKA „MAŁY SUPER MŁODZIK”

  1. Maria Słowik – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  2. Oliwia Kuczek – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  3. Marta Skowron – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  4. Malwina Hasik, – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  5. Julia Kowalewicz – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  6. Olga Kowalewicz, pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  7. Julia Brygier – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  8. Mikołaj Kwiatkowski – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  9. Hanna Slatan – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  10. Weronika Dudziak – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  11. Małgorzata Cichocka – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  12. Izabela Tupcik – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  13. Filip Brzezicki – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  14. Anna Rogowska – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  15. Katarzyna Skrzynecka – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  16. Arkadiusz Głowacki – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  17. Marcelina Powązka – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  18. Patryk Peszko – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  19. Michał Morchot – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla,
  20. Rafał Bernat – pracownia taneczna Patrycji Kuszpit,
  21. Julia Grubiak – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  22. Klaudia Cudejko – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  23. Rafał Lis – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  24. Aleksandra Matysiak – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  25. Paweł Studnicki, – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  26. Urszula Nowak – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  27. Maria Skupień – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  28. Hanna Guźlińska – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  29. Karina Zaborowska – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  30. Anna Szpak – pr. plastyczna J. Waksmundzkiej oraz pr. taneczna Anny Trzeciak,
  31. Aleksandra Brożyna – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  32. Maja Szymaszkiewicz – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  33. Ala Babula – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  34. Ola Koba – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  35. Aleksandra Iwancz – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  36. Oliwia Drozdowicz – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  37. Aleksandra Pająk – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  38. Julia Kujacz – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  39. Julia Chruścik – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  40. Aleksandra Samoraj – pracownia FDiU “Agrafka” Joanny Walerowicz,
  41. Malwina Milak – pracownia FDiU “Agrafka” Joanny Walerowicz,
  42. Małgorzata Cichowicz – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  43. Aleksandra Żelazowska, – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  44. Natalia Łużna – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  45. Julita Kraszkiewicz, – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  46. Anna Wierzbicka – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  47. Klaudia Kołodziej – pracownia plastyczna Wandy Szwegler.
 • ODZNAKA „SUPER MŁODZIK”

  1. Legitymacja nr 274 – Rafał Gaj – pracownia modelarska Arkadiusza Walerowicza
  2. Legitymacja nr 275 – Krzysztof Zdybel – pracownia modelarska A. Walerowicza
  3. Legitymacja nr 276 – Nikoletta Zaorska – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej
  4. Legitymacja nr 277 – Tomasz Stochniel – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej
  5. Legitymacja nr 278 – Bartosz Nowak – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla
  6. Legitymacja nr 279 -Magdalena Staniszewska – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla
  7. Legitymacja nr 280 – Marcin Bernat – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla
  8. Legitymacja nr 281 – Zuzanna Wenerska – pracownia taneczna Zbigniewa Curyla
  9. Legitymacja nr 282 – Anna Majdany – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  10. Legitymacja nr 283 – Marta Skowron – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  11. Legitymacja nr 284 – Karolina Biniek – pracownia plastyczna Joanny Chojnowskiej

   

  ODZNAKA „MAŁY SUPER MŁODZIK”  I stopnia (z jedna różyczką)

  1. Wiktoria Turek – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  2. Weronika Wierzbicka – pracownia taneczna Anny Trzeciak
  3. Katarzyna Całka – pracownia taneczna Anny Trzeciak
  4. Weronika Olejnik – pracownia taneczna Anny Trzeciak
  5. Sandra Matyszczyk – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  6. Daria Globisz – pracownia plastyczna Wandy Szwegler
  7. Anna Mrzygłód – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  8. Paulina Jewiarz – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  9. Aleksandra Skrzyńska – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  10. Aleksandra Myczkowska – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej
  11. Barbara Kowalska – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla
  12. Michał Kowalski – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla
  13. Liwia Michielewicz – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla
  14. Szymon Walentynowicz – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla
  15. Marysia Krzyżaniak – pracownia plastyczna Elżbiety Tarmowskiej
  16. Justyna Janiszewska – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej
  17. Karolina Zięba – pracownia FDiU “Agrafka” Joanny Walerowicz,

   

  ODZNAKA „MAŁY SUPER MŁODZIK  II stopnia (z dwiema różyczkami)”

  1. Małgorzata Cichowicz – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  2. Natalia Łużna – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  3. Julita Kraszkiewicz – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  4. Anna Wierzbicka – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  5. Aleksandra Żelazowska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  6. Rafał Lis – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  7. Klaudia Cudejko – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  8. Julia Grubiak – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  9. Weronika Wąsik – pracownia teatralna Woiletty Ziobrowskiej,
  10. Julia Kowalewicz – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  11. Oliwia Kuczek – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  12. Malwina Hasik – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  13. Hanna Slatan – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  14. Julia Brygier – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  15. Olga Kowalewicz – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  16. Aleksandra Iwancz – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  17. Aleksandra Pająk – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  18. Urszula Nowak – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  19. Paweł Studnicki – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  20. Filip Brzezicki – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  21. Patryk Peszko – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  22. Anna Rogowska – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  23. Katarzyna Skrzynecka – – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  24. Maja Szymaszkiewicz – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
 • ODZNAKA „SUPER MŁODZIK”                                                

  1. Legitymacja nr 285 – Agata Prypin – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  2. Legitymacja nr 286 – Natalia Mielnik – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  3. Legitymacja nr 287 – Roksana Wierzbicka – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  4. Legitymacja nr 288 – Weronika Śliwowska – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  5. Legitymacja nr 289 – Aleksandra Matysiak – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  6. Legitymacja nr 290 – Justyna Czaja – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  7. Legitymacja nr 291 – Aleksandra Brożyna – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  8. Legitymacja nr 292 – Maja Szymaszkiewicz – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  9. Legitymacja nr 293 – Karolina Zięba – pracownia FDiU „Agrafka” Joanny Walerowicz,
  10. Legitymacja nr 294 – Wiktoria Śliwowska – pracownia taneczna Renata Łukaszewicz – Szczepanik,
  11. Legitymacja nr 295 – Oliwka Kuczek – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  12. Legitymacja nr 296 – Dorota Socha – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  13. Legitymacja nr 297 – Wiktoria Pękała – pracownia muzyczna Agnieszki Banach,

  ODZNAKA „MAŁY SUPER MŁODZIK  I stopnia (z jedną różyczką)”

  1. Agnieszka Tympalska – pracownia muzyczna Agnieszki Banach,
  2. Sandra Słowik – pracownia muzyczna Agnieszki Banach,
  3. Emilia Łopacka – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  4. Urszula Walerowicz – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  5. Aleksandra Król – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  6. Adrian Augustyn – pracownia teatralna Woiletty Ziobrowskiej,
  7. Laura Szlachetka – pracownia teatralna Woiletty Ziobrowskiej,
  8. Paweł Kaszyński – pracownia teatralna Woiletty Ziobrowskiej,
  9. Karolina Woźniczka – pracownia teatralna Woiletty Ziobrowskiej,
  10. Monika Sitarz – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  11. Wróbel Jagoda – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  12. Nadia Bieszczad – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  13. Kamila Bala – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  14. Erika Trzaska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  15. Emilia Hardy – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  16. Julia Przyborowska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  17. Patryk Mielnik –pracownia szachowa Marcina Korzekwy
  18. Karolina Jończyk – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  19. Katarzyna Dushka – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  20. Olgierd Etel – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  21. Marcela Waligóra – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  22. Magdalena Chludzińska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  23. Natalia Szczepańska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  24. Maja Skórska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,

  ODZNAKA „MAŁY SUPER MŁODZIK  II stopnia (z dwiema różyczkami)”

  1. Martyna Dymnicka – pracownia muzyczna Agnieszki Banach,
  2. Sandra Matyszczyk – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  3. Weronika Wierzbicka – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  4. Weronika Olejnik – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  5. Wiktoria Turek – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  6. Aleksandra Myczkowska – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  7. Maria Skupień – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  8. Malwina Milak – pracownia FDiU „Agrafka” Joanny Walerowicz,
  9. Ola Samoraj – pracownia FDiU „Agrafka” Joanny Walerowicz,

   

  ODZNAKA „MAŁY SUPER MŁODZIK  III stopnia (z trzema różyczkami)”

  1. Weronika Wąsik – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  2. Natalia Łużna – pracowania taneczna Anny Trzeciak,
  3. Julita Kraszkiewicz – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  4. Anna Wierzbicka – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  5. Aleksandra Iwancz – pracowania plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  6. Paweł Studnicki – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  7. Julia Brygier – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  8. Hania Slatan – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  9. Julia Kowalewicz – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  10. Malwina Hasik – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
 • ODZNAKA „SUPER MŁODZIK ”

  1. Legitymacja nr 298 – Kleina Jakub – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  2. Legitymacja nr 299 – Moczulski Karol – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  3. Legitymacja nr 300 – Krzeczkowska Paulina – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  4. Legitymacja nr 301 – Popek Justyna – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  5. Legitymacja nr 302 – Piętka Aleksandra – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  6. Legitymacja nr 303 – Tekiela Aleksandra – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  7. Legitymacja nr 304 – Drozdowicz Oliwia – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  8. Legitymacja nr 305 – Czaja Justyna – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  9. Legitymacja nr 306 – Etel Olgierd – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  10. Legitymacja nr 307 – Waligórska Dominika – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  11. Legitymacja nr 308 – Markowski Michał – pracownia modelarska Arkadiusza Walerowicza
  12. Legitymacja nr 309 – Milak Malwina – pracownia FDiU „Agrafka” Joanny Walerowicz,
  13. Legitymacja nr 310 – Wróblewska Maja – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  14. Legitymacja nr 311 – Horoszko Martyna – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej

   ODZNAKA „MAŁY SUPER MŁODZIK  I stopnia (z jedną różyczką)”

  1. Tomasik Klaudia – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  2. Halicka Magdalena – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  3. Wolańska Wiktoria – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  4. Wolańska Weronika – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  5. Rataj Julia – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  6. Wyszkowska Zuzanna – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  7. Jurewicz Jan – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  8. Kot Julia – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  9. Zarzycki Kuba – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  10. Slatan Olga – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  11. Przybylska Oliwia – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  12. Martyniec Agnieszka – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  13. Szmudrowska Maja – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  14. Mech Małgorzata – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  15. Trzos Hubert – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  16. Jedynak Aneta – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  17. Pieczara Wiktoria – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  18. Pieczara Weronika – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  19. Nycek Martyna – – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  20. Zych Oliwia – – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik oraz plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  21. Wróblewska Dominika – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  22. Grycko Natalia
  23. Trunkwalter Karolina
  24. Moneta Weronika – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  25. Stupecka Natalia – pracownia FDiU „Agrafka” Joanny Walerowicz,
  26. Sołtys Maja – pracownia taneczna Zbigniewa Brożbara,
  27. Kwak Laura – pracownia taneczna Zbigniewa Brożbara,
  28. Wąsowska Weronika – pracownia muzyczna Ewy Tyszkiewicz,
  29. Kowalski Piotr – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  30. Matyszczyk Oliwia – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  31. Pietrukiewicz Zuzanna – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  32. Biedroń Karina – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  33. Kowalska Alicja – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  34. Mongiało Weronika – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  35. Rembisz Alicja – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  36. Maliszewska Alicja – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  37. Zątek Urszula – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  38. Wierzbicka Justyna – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  39. Ćwiertnia Patrycja – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  40. Stochniel Justyna – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  41. Majcher Marta – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,

   

  ODZNAKA „MAŁY SUPER MŁODZIK  II stopnia (z dwiema różyczkami)”

  1. Duszka Katarzyna – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  2. Skrzyńska Aleksandra – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  3. Waligóra Marcela – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  4. Szczepanska Natalia – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  5. Skórska Maja – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  6. Król Aleksandra – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  7. Trzaska Erika – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  8. Przyborowska Julia – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  9. Bala Kamila – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  10. Wróbel Jagoda – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  11. Olejnik Wiktoria – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  12. Hardy Emilia – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  13. Konrad Jaskuła – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla.

  ODZNAKA „MAŁY SUPER MŁODZIK”  III stopnia (z trzema różyczkami)

  1. Matyszczyk Sandra – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  2. Olejnik Weronika – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  3. Wierzbicka Weronika – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  4. Turek Wiktoria – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  5. Dymnicka Martyna – pracownia muzyczna Agnieszki Banach,
  6. Peszko Patryk – pracownia taneczna Zbigniewa Brozbara.
 • ODZNAKA „SUPER MŁODZIK”

  1. Legitymacja nr 312 – Nadia Bielecka – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej
  2. Legitymacja nr 313 – Aleksandra Król – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej ,
  3. Legitymacja nr 314 – Weronika Wąsowska – pracownia muzyczna Ewy Tyszkiewicz,
  4. Legitymacja nr 315 – Wiktoria Turek – pracownia taneczna Anny Trzeciak ,
  5. Legitymacja nr 316 – Julia Kraszkiewicz – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  6. Legitymacja nr 317 – Natalia Łużna – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  7. Legitymacja nr 318 – Anny Wierzbicka – Huk- pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  8. Legitymacja nr 319 – Szymon Ślepko – pracownia modelarska Arkadiusza Walerowicza,
  9. Legitymacja nr 320 – Anna Żaba- pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego,
  10. Legitymacja nr 321 – Dominika Wróblewska – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  11. Legitymacja nr 322 – Kacper Grudziński – pracownia taneczna Zbigniewa Brożbara,
  12. Legitymacja nr 323 – Martyna Dymnicka -pracownia muzyczna Agnieszki Banach,
  13. Legitymacja nr 324 – Weronika Wolańska – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  14. Legitymacja nr 325 – Klaudia Tomasik – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  15. Legitymacja nr 326 – Paweł Studnicki – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  16. Legitymacja nr 327 – Maria Skupień – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  17. Legitymacja nr 328 – Aleksandra Skrzyńsk.a – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  18. Legitymacja nr 329 – Dagmara Noceń – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  19. Legitymacja nr 330 – Patrycja Pielech – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  20. Legitymacja nr 331 – Natalia Ruszaj – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  21. Legitymacja nr 332 – Aleksandra Samoraj – pracownia FDiU „Agrafka” Joanny Walerowicz,
  22. Legitymacja nr 333 – Karolina Mucha – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik.

   ODZNAKA „MAŁY SUPER MŁODZIK  I stopnia (z jedną różyczką)”

  1. Katarzyna Apostolska – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  2. Aleksandra Tomala – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  3. Justyna Janeczko – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik ,
  4. Adriana Lasończyk – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  5. Lidia Maciejewska – pr. taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik, pr. plastyczna Elżbiety Tarnowskiej ,
  6. Ada Podbielska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  7. Natalia Głogiewicz – pracownia plastyczna Wandy Szwegler ,
  8. Oliwia Łazarek – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  9. Hanna Bera – pracownia plastyczna Wandy Szwegler, pr. szachowa Marcina Korzekwy
  10. Antonina Teuerle – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  11. Paweł Matjaszek – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla ,
  12. Dawid Matyszczyk – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  13. Zuzanna Kupczyk – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  14. Amelia Jaskuła – pr. turystyczna Zbigniewa Curyla, pr. teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  15. Zuzanna Wierzchowska – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej ,
  16. Marcelina Radwańska – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  17. Hanna Stanejko – pr. teatralna Wioletty Ziobrowskiej, pr. plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  18. Karolina Partyczna – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  19. Bogna Kiszecka – pr. teatralna Wioletty Ziobrowskiej , pr. plastyczna Elżbiety Tarnowskiej
  20. Radosław Natanek – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  21. Amelia Pieszczoch – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  22. Antoni Pieszczoch – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  23. Oliwia Cieślak – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  24. Jakub Jaworski – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  25. Fabian Supran – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  26. Dawid Goppold – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  27. Sara Kałamarz pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej -,
  28. Aleksandra Majcher – pracownia muzyczna Agnieszki Banach,
  29. Karolina Koch – pracownia muzyczna Agnieszki Banach,
  30. Angelika Kurowska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  31. Wiktoria Wajdzik – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  32. Aleksandra Chaber – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  33. Wiktoria Gazda – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  34. Julia Zwarycz – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  35. Kamila Sitarz – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  36. Paulina Jurek – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  37. Karolina Pitura – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  38. Natalia Lesińska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  39. Natalia Makowska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  40. Oliwia Gerus – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  41. Ewa Szustak – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  42. Wiktoria Kulaszewska – pr. plastyczna Elżbiety Tarnowskiej, pr. szachowa Marcina Korzekwy,
  43. Zuzanna Walkiewicz – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  44. Julia Kawa – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  45. Wiktoria Dybciak – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  46. Julia Chruścik – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  47. Sara Zawisza – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej ,
  48. Wiktor Dushka – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  49. Symon Antonowicz – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  50. Ernest Plichta – pracownia fotograficzna Krzysztofa Jasa,

  ODZNAKA „MAŁY SUPER MŁODZIK  II stopnia (z dwiema różyczkami)”

  1. Alicja Rembisz – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  2. Alicja Maliszewska – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  3. Weronika Mongiało – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  4. Justyna Stochniel – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  5. Patrycja Ćwiertnia – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  6. Oliwia Przybylska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  7. Małgorzata Mech – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  8. Maja Szmudrowska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  9. Karina Biedroń – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  10. Marta Majcher – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  11. Martyna Nycek – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik ,
  12. Weronika Pieczara – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik ,
  13. Karolina Trunkwalter – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  14. Weronika Moneta – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  15. Karolina Woźniczka – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  16. Wiktoria Pieczara – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  17. Natalia Grycko – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik ,
  18. Aneta Jedynak – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  19. Oliwia Zych – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  20. Hubert Trzos – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  21. Piotr Kowalski – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  22. Zuzanna Pietrukiewicz – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  23. Oliwia Matyszczyk – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  24. Kuba Zarzycki – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  25. Zuzanna Wyszkowska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  26. Julia Kot – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  27. Agnieszka Martyniec – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  28. Olga Slatan – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  29. Jan Jurewicz – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  30. Karolina Jończyk – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  31. Wiktoria Wolańska – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej.

  ODZNAKA „MAŁY SUPER MŁODZIK  III stopnia (z trzema rózyczkami)”

  1. Aleksandra Pająk – nauczyciel Joanna Waksmundzka,
  2. Julia Przyborowska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  3. Emilia Hardy – pracownia taneczna Anny Trzeciak ,
  4. Kateryna Dushka – pr. szachowa Marcina Korzekwy, pr. plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  5. Konrad Jaskuła – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  6. Maja Skórska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  7. Marcelina Waligóra – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  8. Natalia Szczepańska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
 • ODZNAKI „SUPER MŁODZIKI ”

  1. Legitymacja nr 334 – WERONIKA WĄSIK- pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  2. Legitymacja nr 335 -ALEKSANDRA TOMALA – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  3. Legitymacja nr 336 – ALEKSANDRA ZIAJA – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik ,
  4. Legitymacja nr 337 – JOLANTA KURZAC – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  5. Legitymacja nr 338 – JUSTYNA JANECZKO – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik ,
  6. Legitymacja nr 339 – LIDIA MACIEJEWSKA – pr. taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik , pr. plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  7. Legitymacja nr 340 – MARTA MAJCHER – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  8. Legitymacja nr 341 – NADIA ANTONOWICZ- pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  9. Legitymacja nr 342 – WIKTORIA PĘKAŁA- pracownia muzyczna Agnieszki Banach,
  10. Legitymacja nr 343 – JULIA CHRUŚCIK – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  11. Legitymacja nr 344 – ALEKSANDRA IWANCZ – pr. plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  12. Legitymacja nr 345 – KAROLINA JOŃCZYK – pr. plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  13. Legitymacja nr 346 – ALEKSANDRA PAJĄK – pr. plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  14. Legitymacja nr 347 – URSZULA WALEROWICZ – pr. plastyczna Joanny Waksmundzkiej ,
  15. Legitymacja nr 348 – JUSTYNA STOCHNIEL – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej

   ODZNAKA „MAŁY SUPER MŁODZIK  I stopnia (z jedną różyczką)”

  1. Laura Fitrzyk – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  2. Aleksandra Jóźwik – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  3. Aleksandra Sakowska – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  4. Martyna Kuśnierz – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  5. Emilia Adamska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  6. Angelika Szkuciak – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  7. Weronika Mikuła – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  8. Wiktoria Łepkowska – pracownia taneczna Anny Trzeciak
  9. Daria Kryśpiak – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  10. Grzegorz Janiak – pracownia szachowa Marcina Korzekwy ,
  11. Kamil Kałużny – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  12. Martyna Czerniec – pracownia szachowa Marcina Korzekwy ,
  13. Miłosz Krawczyk – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  14. Wiktor Kruk – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  15. Kacper Sowa – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  16. Kamila Kamińska – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  17. Zofia Pańczak – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik ,
  18. Malwina Kulig – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik ,
  19. Oliwia Kachnowicz – pracownia muzyczna Ewy Tyszkiewicz,
  20. Zofia Wąsowska – pracownia muzyczna Ewy Tyszkiewicz,
  21. Oliwia Paruch – pracownia muzyczna Ewy Tyszkiewicz ,
  22. Nadia Bieszczad – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  23. Kinga Frączek – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  24. Konstancja Kulak – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  25. Agata Burdak – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  26. Bartosz Przeniczka – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  27. Ignacy Tyszkiewicz – pracownia FDiU „Agrafka” Joanny Walerowicz,
  28. Agnieszka Godula – pr. plastyczna Wandy Szwegler, pr. muzyczna Ewy Tyszkiewicz ,
  29. Joanna Bartosiewicz – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  30. Wiktoria Gadzińska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  31. Urszula Żylińska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  32. Milena Norkiewicz – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  33. Aleksandra Krzemińska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,

  ODZNAKA „MAŁY SUPER MŁODZIK  II stopnia ( z dwiema różyczkami)”

  1. Katarzyna Apostolska – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik ,
  2. Adriana Lasończyk – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  3. Aleksandra Majcher – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  4. Karolina Koch – pr. taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik, pr. muzyczna Agnieszki Banach ,
  5. Paweł Matjaszek – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  6. Dawid Matyszczyk – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  7. Zuzanna Kupczyk – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  8. Amelia Jaskuła – pr. turystyczna Zbigniewa Curyla, pr. plastyczna Elżbiety Tarnowskiej, pr. teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  9. Zuzanna Wierzchowska – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  10. Marcelina Radwańska – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  11. Hanna Stanejko – pr. teatralna Wioletty Ziobrowskiej, pr. plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  12. Karolina Partyczna – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  13. Bogna Kiszecka -pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej ,
  14. Amelia Pieszczoch – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  15. Antonii Pieszczoch – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  16. Oliwia Cieślak – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  17. Jakub Jaworski – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  18. Dawid Goppold – pracownia szachowa Marcina Korzekwy ,
  19. Natalia Głogiewicz – pr. szachowa Marcina Korzekwy , pr. plastyczna Wandy Szwegler
  20. Wiktoria Wajdzik – pr. taneczna Anny Trzeciak
  21. Kamila Sitarz – pracownia taneczna Anny Trzeciak
  22. Natalia Lesińska – pracownia taneczna Anny Trzeciak
  23. Natalia Makowska – pracownia taneczna Anny Trzeciak
  24. Wiktoria Kulaszewska – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  25. Julia Kawa – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  26. Sara Zawisza – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  27. Szymon Antonowicz – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  28. Ernest Plichta – pracownia fotograficzna Krzysztofa Jasa,
  29. Antonina Teuerle – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  30. Oliwia Łazarek – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,

  ODZNAKA „MAŁE SUPER MŁODZIKI  III stopnia (z trzema różyczkami)”

  1. Oliwia Przybylska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  2. Małgorzata Mech – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  3. Maja Szmudrowska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  4. Agnieszka Martyniec – pracownia taneczna Anny Trzeciak ,
  5. Karina Biedroń – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  6. Martyna Nycek – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  7. Weronika Pieczara – pr. taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik , pr. plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  8. Karolina Trunkwalter – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  9. Weronika Moneta – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  10. Wiktoria Pieczara – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik ,
  11. Oliwia Zych – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik ,
  12. Piotr Kowalski syn Krzysztofa – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  13. Zuzanna Pietrukiewicz – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  14. Erika Trzaska – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  15. Jakub Zarzycki – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
 • ODZNAKA „SUPER MŁODZIKI”

  1. Legitymacja nr 349 – MATRYNA IDCZAK – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  2. Legitymacja nr 350 – OLIWIA ZYCH – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  3. Legitymacja nr 351 – MONIKA SITARZ – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik ,
  4. Legitymacja nr 352 – KAROLINA TRUNKWALTER – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  5. Legitymacja nr 353 – KONRAD JASKUŁA- pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  6. Legitymacja nr 354 – ZUZANNA PIETRUKIEWICZ – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  7. Legitymacja nr 355 – MICHAŁ TUREK – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  8. Legitymacja nr 356 – PAULINA FOLCIK- pracownia muzyczna Ewy Tyszkiewicz,
  9. Legitymacja nr 357 – NATALIA TARATUTA- pracownia muzyczna Ewy Tyszkiewicz,
  10. Legitymacja nr 358 – JULIA MAZUCHOWSKA – pracownia muzyczna Ewy Tyszkiewicz,
  11. Legitymacja nr 359 – SANDRA MATYSZCZYK – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  12. Legitymacja nr 360 – AGNIESZKA PIECHURSKA – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej ,
  13. Legitymacja nr 361 – ALICJA KOWALSKA – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  14. Legitymacja nr 362 – DOMINIKA DZIEDZIC – pracownia muzyczna Agnieszki Banach,
  15. Legitymacja nr 363 – ROKSANA PROMOWICZ – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  16. Legitymacja nr 364 – WIKTORIA GOŁUCH – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  17. Legitymacja nr 365 – KAROLINA PITURA – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  18. Legitymacja nr 366 – MARCELA WALIGÓRA – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  19. Legitymacja nr 367 – INDIA BOGUSŁAWSKA – pracownia FDiU „Agrafka” Joanny Walerowicz.

   

  ODZNAKA „MAŁY SUPER MŁODZIK  I stopnia (z jedną różyczką)”

  1. Karolina Kuriata – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  2. Kacper Tarnowski – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  3. Ewa Fitrzyk – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  4. Camila Baczyńska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  5. Wiktoria Wójcik – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  6. Magdalena Martyniec – pracownia taneczna Anny Trzeciak
  7. Jan Moląg – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  8. Krystian Kędzierski – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  9. Oskar Brzezicki – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  10. Oskar Perek – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  11. Wiktoria Kwiatkowska – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  12. Szymon Augustyniak – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  13. Igor Cały – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  14. Angelika Kurowska – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  15. Jakub Andrzejewski – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  16. Jakub Cybruch – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  17. Milena Głąbik – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  18. Martyna Ryży – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  19. Joanna Mojsej- pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  20. Natalia Kanecka – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  21. Marcelina Wójcik – pracownia muzyczna Ewy Tyszkiewicz ,
  22. Magdalena Błasiek – pracownia muzyczna Ewy Tyszkiewicz ,
  23. Dominika Turek- pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  24. Emilia Lato – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  25. Natalia Józefiak – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  26. Anna Gryc – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  27. Emilia Góra – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  28. Amelia Miałszygrosz- pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  29. Hanna Jawień – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  30. Hanna Strózik – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,

  ODZNAKA „MAŁY SUPER MŁODZIK   II stopnia (z dwiema różyczkami)”

  1. Viktor Dushka – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  2. Grzegorz Janiak – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  3. Wiktor Kruk – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  4. Daria Kryśpiak – pracownia taneczna Anny Trzeciak
  5. Emilia Adamska – pracownia taneczna Anny Trzeciak
  6. Wiktoria Łepkowka – pracownia taneczna Anny Trzeciak
  7. Angelika Szkuciak – pracownia taneczna Anny Trzeciak
  8. Aleksandra Sakowska – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  9. Martyna Kuśnierz – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  10. Aleksandra Jóżwik – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  11. Laura Fitrzyk – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  12. Konstancja Kułak – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  13. Kinga Frączek – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  14. Oliwia Paruch – pracownia muzyczna Ewy Tyszkiewicz ,
  15. Oliwia Kachnowicz – pracownia muzyczna Ewy Tyszkiewicz ,
  16. Urszula Żylińska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  17. Joanna Bartosiewicz – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  18. Milena Norkiewicz – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  19. Wiktoria Gadzińska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,

  ODZNAKA „MAŁY SUPER MŁODZIK III stopnia (z trzema różyczkami)”

  1. Natalia Makowska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  2. Natalia Lesińska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  3. Wiktoria Wajdzik – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  4. Hanna Stanejko – pr. teatralna Wioletty Ziobrowskiej, pr. plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  5. Marcelina Radwańska – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  6. Karolina Partyczna – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej,
  7. Amelia Jaskuła- pr. turystyczna Zbigniewa Curyla, pr. teatralna Wioletty Ziobrowskiej , pr. plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  8. Paweł Matjaszek – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla ,
  9. Szymon Antonowicz- pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  10. Antonina Teuerle- pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  11. Amelia Pieszczoch – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  12. Antoni Pieszczoch – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  13. Dawid Goppold – pracownia szachowa Marcina Korzekwy ,
  14. Natalia Głogiewicz – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  15. Patrycja Ćwiertnia – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  16. Weronika Mongiało – pr. muzyczna Agnieszki Banach , pr. plastyczna Elżbiety Tarnowskiej ,
  17. Karolina Koch – pracownia muzyczna Agnieszki Banach.
 • ODZNAKA „SUPER MŁODZIK”

  1. Legitymacja nr 368 – Kateryna Dushka – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  2. Legitymacja nr 369 -Hanna Guźlińska – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  3. Legitymacja nr 370 -Julia Wabik – pracownia teatralna Joanny Chojnowskiej,
  4. Legitymacja nr 371 -Katarzyna Rzeczkowska – pracownia muzyczna Mirosława Jabłońskiego,
  5. Legitymacja nr 372 -Marcelina Moneta – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  6. Legitymacja nr 373 – Adriana Lasończyk – pracownia plastyczna Elżbiety Tarnowskiej,
  7. Legitymacja nr 374 – Weronika Mongiało – pracownia muzyczna Agnieszki Banach,
  8. Legitymacja nr 375 -Natalia Józefiak – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  9. Legitymacja nr 376 – Piotr Kowalski – pracownia turystyczna Zbigniewa Curyla,
  10. Legitymacja nr 377 – Mateusz Zapotoczny – pracownia modelarska Arkadiusz Walerowicza,
  11. Legitymacja nr 378 – Karina Biedroń – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  12. Legitymacja nr 379 – Emilia Hardy – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  13. Legitymacja nr 380 – Angelica Szkuciak – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  14. Legitymacja nr 381 – Bogna Kiszecka – pracownia teatralna Wioletty Ziobrowskiej.

  ODZNAKA „MAŁY SUPER  MŁODZIK – I STOPNIA”(z jedna różyczką)

  1. Kinga Czajkowska – pracownia muzyczna Ewy Tyszkiewicz,
  2. Hanna Kała – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  3. Liliana Jarząbek – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  4. Iga Kruk – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  5. Marta Moląg – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  6. Agata Hruszowiec – pracownia turystyczna Zbibniewa Curyla,
  7. Radosław Teuerle – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  8. Amelia Gębala – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  9. Szymon Pamuła – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  10. Hania Rosa – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  11. Melania Mielcarek – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  12. Hanna Adamska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  13. Aneta Kuszczak – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  14. Morawska Xymena – pracownia taneczna Anny Trzeciak.

  ODZNAKA „MAŁY SUPER  MŁODZIK – II STOPNIA” (z dwiema różyczkami)

  1. Magdalena Błasiak – pracownia muzyczna Ewy Tyszkiewicz,
  2. Marcelina Wójcik – pracownia muzyczna Ewy Tyszkiewicz,
  3. Zofia Pańczak – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  4. Natalia Kanecka – pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  5. Kamila Kamińska- pracownia taneczna Renaty Łukaszewicz – Szczepanik,
  6. Oskar Perek – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  7. Wiktoria Kwiatkowska – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  8. Szymon Augustyniak – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  9. Krystian Kędzierski – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  10. Ewa Fitrzyk – pracownia muzyczna Agnieszki Banach,
  11. Hanna Strózik – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  12. Emilia Lato – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  13. Magda Martyniec – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  14. Camilla Baczyńska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,

  ODZNAKA „MAŁY SUPER MŁODZIK – III STOPNIA” (z trzema różyczkami)

  1. Oliwia Paruch – pracownia muzyczna Ewy Tyszkiewicz,
  2. Oliwia Kachnowicz – pracownia muzyczna Ewy Tyszkiewicz,
  3. Wiktor Kruk – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  4. Grzegorz Janiak – pracownia szachowa Marcina Korzekwy,
  5. Laura Fitrzyk – pracownia muzyczna Agnieszki Banach,
  6. Wiktoria Gadzińska – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  7. Milena Norkiewicz – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  8. Joanna Bartosiewicz – pracownia plastyczna Wandy Szwegler,
  9. Konstancja Kulak – pracownia plastyczna Joanny Waksmundzkiej,
  10. Daria Kryśpiak – pracownia taneczna Anny Trzeciak,
  11. Emilia Adamska – pracownia taneczna Anny Trzeciak,

2,602 total views, 2 views today